Παγκράτιο (mu_pankratov) wrote,
Παγκράτιο
mu_pankratov

Categories:

Лубок. птица Сирин.

сирин

Райская птица Сирин. Середина  XIX  в. Неизвестный  художник

Чернила,  темпера.  42,8x35

Бумага с филигранью А Н В Ф неизвестной  фабрики

Над головой птицы текст: «Птица райская Сирин, в пении глас ея зело силен. На востоке во едемском раю пребывает, непрестанно красно воспевает, праведным будущую радость возвещает».

(На обороте листа запись с указанием цены: «осмигривеннок».) из коллекции А. П. Бахрушина в 1905  г.Свщмч Аввакум .Из толкования на Книгу пророка Исаии

Сущее: «И ту будет вселение птицам, и водворение сирином, и тростие, и стеблие». 
Толк
: Много птиц поющих по пустыни сей. Птичье житие проходят многие святые отцы и, яко сирины, со умилением и со слезами песнь богу поют. Сирин бо есть птица красно-песнивая, — писано во Алфавите о ней, — обретается к востоку близ рая, во аравитских странах, в райских селениях живет и, егда излетает из рая, поет песни красные, и зело неизреченны, и не вместимыи человечю уму; егда же обрящет ея человек и она узрит его, тогда и паче прилагает сладость пения своего. Человек же, слышавше, забывает от радости вся видимая и настоящая века сего и вне бывает себя; мнози же и умирают, слушавше, шествуя по ней, понеже красно и сладко пение; и есть не захочет горюн от желания своего. Было так же и при Христе, бозе нашем, якоже и Евангелие повествует о сем: егда хождаше в пустыни Исус, а за ним народа пять тысящ и паки 4 с бабами и с робяты волочатся, слушавше, яко сирина, песнь его, и не ядше, бедные, приседят, — сладки гораздо песни. Он же, умилосердився о них, и хлебом чюдесным и рыбою их накормил после учения пречистаго своего. Да плуты люди те сия забыли все, и песни и чюдеса, идоша вспять от него. Кто их похвалит, дураки! Начали, а не совершили. Претерпевый до конца, той спасен будет, не начный блажен, но скончавый. Тако и ныне: кто сиринов тех, светов, слушает, сиречь учения святых отец, и тщится делом совершить, блажен будет и треблажен; понеже, яко июдей, не отступает вспять от Христа, но и умереть за истину готов, уповая на господа, яко трость вкоренен крепко и яко стебль у кореня Христа прицепился неотлучно.

Tags: Аввакум, лубок, старообрядцы
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 6 comments